Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTEN EN VERHUUR BLAST CONCEPT


1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenementen- en verhuurbedrijf: Blast Concept te 1111 SG, Hofstedenweg 10,
Diemen die verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement en/of de
verhuur van de materialen;
b. Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst
aangaat met het evenementen- en verhuurbedrijf.


2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
Blast Concept en de klant/opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.


3. Offertes en prijzen
a. Alle offertes van Blast Concept zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven;
b. De prijzen in de offerte zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
tenzij anders aangegeven.
c. Offertes en aanbiedingen van Blast Concept zijn 14 dagen geldig, tenzij anders
overeengekomen. Partijen kunnen zowel een langere als een kortere
geldigheidsduur van een offerte overeenkomen.

4. Reservering en betaling
a. Een reservering is pas definitief na akkoord van Blast Concept.
Bij een reservering wordt 50% van het totaalbedrag als aanbetaling gevraagd;
c. Het restant bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement te zijn
voldaan;
d. Bij reserveringen binnen 2 weken voor aanvang van het evenement moet het
totaalbedrag direct worden voldaan.


5. Annulering
a. Bij annulering van de reservering door de klant/opdrachtgever binnen 2 maanden
voor aanvang van het evenement is Blast Concept gerechtigd om 50% van het
totaalbedrag in rekening te brengen;
b. Bij annulering van de reservering binnen 48 uur voor de aanvang van het
evenement is Blast Concept gerechtigd om het gehele bedrag in rekening te
brengen;
c. Eventuele kosten gemaakt in het kader van de reservering zoals vergunningen,
huur van materialen e.d. worden volledig in rekening gebracht bij de
klant/opdrachtgever.


6. Aansprakelijkheid
a. Blast Concept is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke is ontstaan tijdens
het evenement of door het gebruik van de gehuurde materialen;

b. De klant/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde
materiaal die is ontstaan tijdens de huurperiode. Schade`s ontstaan aan het
gehuurde gedurende de huurperiode komen dan ook voor rekening van de
wederpartij;
c. De klant/opdrachtgever dient voor de duur van de huurperiode te zorgen voor een
goed functionerende beveiliging en toezicht op het gehuurde materiaal.


7. Gebruik van gehuurde materialen
a. De klant/opdrachtgever is verplicht de gehuurde materialen zorgvuldig te
gebruiken en te behandelen, overeenkomstig de bestemming waarvoor deze zijn
bedoeld;
b. De klant/opdrachtgever is verplicht de gehuurde materialen op eigen kosten te
verzekeren tegen diefstal, verlies en beschadiging;
c. De klant/opdrachtgever dient de gehuurde materialen schoon en compleet te
retourneren op het afgesproken tijdstip en locatie, tenzij anders schriftelijk
afgesproken.


8. Overmacht
a. Blast Concept is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van
overmacht, zoals natuurrampen, oorlog, stakingen, ziekte e.d.;
b. Indien sprake is van overmacht, heeft Blast Concept de bevoegdheid om de
reservering zonder schadevergoeding te annuleren.


9. Geschillen en toepasselijk recht
a. Indien er een geschil ontstaat tussen Blast Concept en de klant/opdrachtgever, zal
er worden gezocht naar een passende oplossing;
b. Indien er geen passende oplossing wordt gevonden, zal het geschil worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Blast Concept. Op
alle overeenkomsten tussen Blast Concept en de klant/opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.


10. Slotbepaling
a. Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf 1 januari 2023;
b. Blast Concept behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.